Ahad, 10 April 2011

SOALAN LATIHAN OBJEKTIF TINGKATAN 4 (SET 1)

SOALAN DAN LATIHAN: TINGKATAN 4


SET 1: KERTAS 1

Tiap-tiap satu soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruang yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda.

X   -    Tinggalan seperti sisa makanan, tulang dan tumbuh-tumbuhan.1. X ialah

A. artifak

B. arkeologi

C. ekofak

D. feature


• Zaman Paleolitik

• Zaman Mesolitik


2. Antara berikut, yang manakah ciri-ciri yang terdapat pada masyarakat zaman di atas?

I. Tinggal di tepi sungai

II. Hidup dalam kelompok keluarga

III. Menternak binatang

IV. Hidup berpindah randah

A. I,IIdan III

B. I,II dan IV

C. I,III dan IV

D. II, III dan IV3. Padi merupakan tanaman terawal yang ditemui di Malaysia pada sekitar tahun 4500 S.M. Di manakah tanaman padi ini ditemui?

A. Lenggong, Perak

B. Tingkayu, Sabah

C. Gua Niah, Sarawak

D. Gua Sireh, SarawakTamadun Mesopotamia telah menyumbangkan ciptaan alat pengangkutan yang terawal kepada dunia.


4. Alat pengangkutan yang dimaksudkan di atas ialah

A. kapal layar

B. kapal wap

C. kereta berenjin

D. kereta lembu


5. Rakyat menganggap raja sebagai wakil tuhan di Mesopotamia. Pemerintahan

seperti ini berbentuk

A. demokrasi

B. dinasti

C. monarki

D. teokrasiX  -    Mengawal banjir

Tamadun Mesir Purba


6. X ialah ilmu

A. sejarah

B. matematik

C. sains

D. geografi


7. Apakah yang dimaksudkan dengan politeisme?

A Penyembahan roh nenek moyang

B Penyembahan lebih dari satu tuhan

C Kepercayaan terhadap dewa dewi

D Kepercayaan terhadap kuasa ghaib


8. Sistem tulisan di Mesir dikenali sebagai

A Cuneiform

B Hieroglif

C Ideogram

D Phoenicia9. Kod Undang-undang Hammurabi dianggap sebagai sumbangan besar tamadun

Mesopotamia kepada peradaban manusia sejagat.


Apakah kepentingan undang-undang tersebut ?

I.Mengelakkan permasalahan dalam masyarakat

II. Mewujudkan perpaduan di kalangan rakyatnya

III.Mengukuhkan kuasa Hammurabi sebagai raja

IV. Mempertahankan peradaban Mesopotamia

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


10. Kehidupan beragama bagi masyarakat Lembah Indus bermula pada

A Zaman Hindu

B Zaman Veda

C Zaman Vedik

D Zaman Asoka

Tirani merupakan sistem pemerintahan yang pernah diamalkan dalam tamadun Yunani sebelum sistem demokrasi

11.Golongan yang berkuasa daiam sistem pemerintahan tirani ialah

A tentera

B bangsawan

C raja

D konsul


Sistem pentadbiran berpusat


Sistem feudal


12.Apakah yang menyebabkan berlakunya perubahan di atas dalam sistem pemerintahan tamadun China?

A Perubahan sistem perundangan

B Pembentukan golongan birokrat

C Pertukaran pemimpin

D Perluasan kuasa13. Golongan Brahmin merupakan golongan yang dominan dalam bidang undang-undang tamadun India.

Mengapakah peranan mereka dianggap penting?

A Mahir tentang hukum-hakam keagamaan

B Berpengaruh dalam pentadbiran

C Berperanan penting dalam upacara ritual

D Menduduki tahap kasta tertinggi


14. Apakah aspek kehidupan yang diberikan penekanan oleh Asoka selepas tamatnya

Perang Kalinga pada tahun 261 S.M?

I. Kedamaian

II.Kemajuan sosial

III.Pemulihan ekonomi

IV. Penyebaran agama Buddha

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


15.Alexander The Great terlibat dalam penyebaran kebudayaan Hellenistik. Kebudayaan Hellenistik merupakan

A campuran antara kebudayaan Parsi dan Yunani

B campuran antara kebudayaan timur dan Rom

C kebudayaan Macedonia

D kebudayaan Yunani di Rom


Perkembangan pesat sistem ekonomi telah merangsang

kewujudan persatuan perdagangan dan perusahaan yang

dikenali sebagai Sresthin bagi setiap bandar di India.


16.Apakah matlamat Sresthin ditubuhkan?

A Mengawal kemasukan barangan luar

B Menjaga kebajikan pengilang dan pekerja

C Meningkatkan pengeluaran barangan tempatan

D Mengawal harga, kualiti barangan dan gaji pekerja17.Antara berikut kerajaan manakah yang dikenali sebagai kerajaan agraria?

I. Kerajaan Taruma

II. Kerajaan Tiumah

III. Kerajaan Sungai Merah

IV. Kerajaan Sukhotai

A. I dan II

B. I dan III

C. I dan IV

D. II dan III


18.Antara berikut yang manakah penduduk kerajaan maritim?

I Orang tempatan

II Orang laut

III Pedagang luar

IV Pembekal barangan

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV


* Dijalankan di Telaga Batu

* Diketuai oleh Brahmin

Kerajaan Srivijaya

X  ialah


19. X merujuk kepada upacara

A perkahwinan diraja

B pertabalan raja

C mengangkat sumpah

D keagamaan


20. Candi merupakan sebuah monumen penting bagi penganut agama Hindu dan

Buddha.

Antara berikut yang manakah merupakan peranan candi?

I. Melambangkan konsep orde kosmos

II. Melambangkan keagungan seseorang pemerintah

III.Menyimpan abu mayat raja dan keluarga

IVMenyimpan khazanah seseorang pemerintah

A I , II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV21.Sistem pentadbiran Srivijaya, raja dibantu oleh beberapa orang pentadbir. Datu merupakan pentadbir peringkat

A pusat

B wilayah

C daerah

D kampung


- Tinggalan perahu layar telah dipamerkan di Muzium Negeri di Pekan, Pahang.


22.Semangat apakah yang dapat diambil sebagai pengajaran melalui pameran tersebut?

A.Meneroka

B Kegigihan

C Keberanian

D Bangga diri


23. Apakah kepentingan bahasa dan tulisan Sanskrit pada zaman kerajaan awal di

Asia Tenggara?

I Bahasa istana

IIBahasa keagamaan

III Bahasa sarjana

IV Bahasa lingua franca

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV


Masyarakat Arab Jahiliah ialah masyarakat yang hidup di Semenanjung tanah Arab dalam jangka masa selepas runtuhnya Empangan Maarib sehingga turunnya wahyu Allah kepada Rasulullah.


24.Antara berikut, sebab keruntuhan Empangan Maarib ialah

I serangan kuasa luar

II kejadian banjir besar

III kelalaian pemimpin Sabak

IV masalah kewangan

A. I dan II

B. I dan III

C. I dan IV

D. II dan IIIDalam masyarakat Arab Jahiliah setiap kabilah diketuai oleh seorang syeikh.


25.Antara berikut, syarat-syarat untuk menjadi seorang syeikh ialah

I matang

II kaya

III berani

IV pandai berpidato

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III danIV

D. II, III dan IV


26.Apakah tanggapan masyarakat Arab Jahiliah terhadap aktiviti merompak dan

merampas barangan yang menjadi budaya kehidupan mereka?

I. Mengelakkan daripada ditindas

II. Menjadi kewajipan setiap individu

III Merupakan punca pendapatan mereka

IV.Menunjukkan kekuatan dan keberanian

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV


27. Mengapakah dakwah Islamiah pada peringkat awal di Makkah dilakukan secara

sulit?

A Wujudnya penentangan yang hebat

B Ajaran Islam masih belum sempurna

C Satu strategi dalam penyebaran Islam

D Penganut Islam terdiri daripada golongan bawahan


28Antara berikut, yang manakah bentuk pemulauan yang dilakukan oleh orang Arab Quraisy terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dan keluarga?

I Tidak menjalankan aktiviti jual beli

II Tidak memberikan sebarang pertolongan

III Tidak membenarkan masuk ke Kaabah

IV Tidak berkahwin dengan anggota keluarga

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV


25.Tokoh X ialah

Rumahnya menjadi pilihan Rasulullah s.a.w. untuk menjalankan dakwah Islamiah di Makkah.

Tokoh X

A Uthman bin Affan

B Zubair bin Awam

C Khadijah binti Khuwailid

D Al-Arqam bin Abu Arqam


Nabi Muhammad s.a.w. telah menghantar pendakwah Islam, iaitu Mus'ab bin Umair ke Madinah selepas Perjanjian Aqabah yang pertama.


26.Berdasarkan pernyataan di atas, apakah tujuan Nabi Muhammad s.a.w. berbuat demikian?

A Mengembangkan ekonomi

B Menandatangani perjanjian

C Menyelesaikan persengketaan

D Menyebarkan dakwah Islamiah


27. Apakah konflik yang sering dihadapi oleh masyarakat Arab Madinah sebelum

peristiwa Hijrah pada 622M ?

I.Keruntuhan sistem sosial

II. Pertelagahan antara suku kaum

III. Ketiadaaan pemimpin yang berkaliber

IV. Penguasaan ekonomi oleh orang Yahudi

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


28. Apakah peristiwa yang dianggap memulakan perpindahan Nabi Muhammad s.a.w

dari Makkah ke Madinah?

A Perjanjian Aqabah ke II

B Turunnya surah Al-Anfal

C Ancaman bunuh daripada orang Quraisy

D Melepaskan diri daripada kepungan QuraisyUmar bin al-Khattab telah berhijrah secara sendiri dan terang-terangan ke Madinah.


29.Berdasarkan pernyataan di atas, Umar bin al-Khattab merupakan seorang yang bersifat

A tegas

B berani

C jujur

D bijak


Pada tahun 622 M, Perjanjian Aqabah Kedua telah ditandatangani antara Nabi Muhammad s.a.w. dengan suku Aus dan Khazraj.


30.Antara berikut, yang manakah janji suku Aus dan Khazraj di atas?

I Memeluk agama Islam

II Menyediakan tempat tinggal di Madinah

III Melancarkan serangan ke atas Arab Quraisy

IV Mengukuhkan taat setia kepada Rasulullah

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


Nabi Muhammad s.a.w. telah bertawaf mengelilingi Kaabah dan berpidato setelah berjaya menguasai Kota Makkah.


31.Pidato tersebut menekankan kepentingan

A ilmu

B masa

C agama

D perpaduanCukai yang dikenakan terhadap individu bukan Islam yang berlindung di negara Islam.

X ialah


32.Berdasarkan pernyataan di atas, X ialah cukai

A zakat

B zimmi

C jizyah

D kharaj


“Wahai kaum Quraisy, sesiapa yang memasuki

rumah Abu Suffian, maka dia akan selamat, sesiapa

yang berada di dalam rumah sendiri akan selamat

dan sesiapa yang memasuki Masjid Al-Haram juga

akan selamat.”


33. Ucapan di atas dilafazkan oleh Nabi Muhammad s.a.w semasa memasuki semula

Kota Makkah pada tahun 630M / 8H.

Apakah kesimpulan ucapan di atas mengenai Islam?

A Bersifat pengampun

B Mementingkan keselamatan

C Mementingkan perpaduan.

D Bersifat lemah-lembut


34. Apakah yang anda faham dengan ‘baiah al-Ridwan”?

A Rumah al-Ridwan yang menjadi persinggahan Nabi Muhammad s.a.w ketika ke Madinah

B Sumpah setia orang Islam setelah mendengar perkhabaran palsu tentang kematian \uthman

C Peristiwa umat Islam disekat oleh kaum Quraisy yang diketuai Ridwan bin Malik

D Tempat perlindungan Nabi Muhammad s.a.w. dan para sahabat di Makkah


35. Namakan perang pertama yang berlaku dalam sejarah Islam.

A Perang Badar

B Perang Uhud

C Perang Khandak

D Perang Tabuk


36. Apakah taktik yang digunakan oleh Nabi Muhammad dalam Perang Khandak?

A Menggunakan gajah dan kuda

B Menyalakan obor pada waktu malam

C Menggali parit di keliling Madinah

D Menggunakan pokok rimbun untuk mengaburi musuh


37. Tawanan perang Badar dikehendaki mendidik kira-kira 10 orang kanak-kanak Islam sehingga pandai.

Apakah kesan langsung daripada tindakan tersebut?

A Tawanan perang diberi peluang untuk bertaubat

B Tawanan diseksa dari segi fizikal dan mental

C Kanak-kanak Islam mendapat pendidikan

D Kanak-kanak Islam menjadi tentera yang gagah dan berani


38. Mengapakah peperangan berlaku dalam Islam?

A Untuk mengukuhkan kuasa

B Untuk meluaskan empayar

C Untuk menjaga maruah agama dan negara

D Untuk membalas dendam


39. Manakah antara berikut merupakan garis panduan yang mesti dipatuhi oleh umat Islam ketika di medan peperangan?

I Tidak dibenarkan membunuh orang yang menyerah diri

II Tawanan perang tidak boleh dibebaskan

III Tidak dibenarkan membunuh binatang

IV Dilarang merobohkan tempat ibadat

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


40. Orang Quraisy mencabuli Perjanjian Hudaibiyah kerana mereka

A mengadakan persetiaan dengan orang Yahudi

B membuat pakatan sulit dengan tentera Parsi

C memberi sokongan kepada Bani Bakar yang berperang dengan sekutu Islam

D memberi pengiktirafan kepada kerajaan Rom Timur


KERTAS SOALAN TAMAT

Tiada ulasan:

Catat Ulasan