Khamis, 7 April 2011

LATIHAN PENGUKUHAN TINGKATAN 5 - BAB 1 DAN BAB 2

1. Pada abad ke-20, persatuan-persatuan Melayu telah ditubuhkan untuk membela nasib bangsa dan negara.

(a) Nyatakan dua matlamat perjuangan kesatuan Melayu Muda.
i._____________________________________________________________________

ii. _____________________________________________________________________
[ 2 markah]
(b) Jelaskan tiga peranan persatuan Sahabat Pena Malaya dalam menimbulkan kesedaran semangatkebangsaan sebelum Perang Dunia Kedua.
i. _____________________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________________
iii. _____________________________________________________________________
[ 3 markah ]

(c) Mengapakah persatuan-persatuan tidak berkembang di Sabah sebelum Perang Dunia Kedua?
i. _____________________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________________
[ 2 markah]

(d) Terangkan dua isi perjuangan Kesatuan Melayu Muda sehingga tamat Perang Dunia Kedua.
i. _____________________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________________
[ 2 markah]

(e) Berikan sebab pembentukan Malaya Raya menemui kegagalan.
_____________________________________________________________________
[ 1 markah]


2. Masyarakat tempatan mencetuskanpenentangan terhadap British untuk menjaga
kepentingan mereka daripadadicerobohi oleh penjajah.

(a) Nyatakan dua faktor penghulu Dol Said melakukan penentagan terhadap British di Naning.
i. _____________________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________________
[ 2 markah]

(b) Apakah isu utama yang menyebabkan penentangan terhadap British di kelantan dan
Trengganu?

_____________________________________________________________________
[ 1 markah]
(c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah pembesar Melayu Perak menolak Sistem Residen?
i. _____________________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________________
iii. _____________________________________________________________________
[ 3 markah]
(d) Berikan dua ciri patriotisme yang ditonjolkan oleh pejuang-pejuang tanah air dalam menentang penjajah British.
i. _____________________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________________
[2 markah]
(e) Mengapakah gerakan menentang British menemui kegagalan?
i. _____________________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________________
[2 markah]


3. Sheikh Tahir Jalaluddin, Syed Sheikh Al-Hadi dan Dr. Burhanuddin al-Helmy
mengasaskan Kaum Muda.

(a) Apakah maksud Gerakan Islah?

_____________________________________________________________________
[1 markah]
(b) Terangkan tiga isu yang diperjuangkan oleh Kaum Muda.
i. _____________________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________________
iii. _____________________________________________________________________
[3 markah

(c) Bagaimanakah pihak British menyekatkan perkembangan Kaum Muda?
i. _____________________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________________
[2 markah]
(d) Mengapakah Kaum Tua menentang perjuangan Kaum Muda?
i. _____________________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________________
[2 markah]
(e) Nyatakan dua kegiatan Kaum Muda dalam menyebarkan isu perjuangan mereka.
i. _____________________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________________
[ 2 markah]
4. Akhbar, majalah dan novel turut berperanan penting dalam melahirkan semangat
kebangsaan.

(a) Nyatakan dua buah majalah Melayu terbitan 1930-an yang menyuarakan isu pendidikan dalam membangkitkan semangat kebangsaan orang Melayu.
i. _____________________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________________
[2 markah]
(b) Terangkan dua isu pendidikan yang terdapat dalam majalah Melayu terbitan 1930-an.
i. _____________________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________________
[ 2 markah]
(c) Berikan dua akhbar Melayu yang terbit di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua.
i. _____________________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________________
[2 markah]
(d) Huraikan dua isu ekonomi yang disuarakan dalam akhbar Melayu sebelum Perang Dunia Kedua.
i. _____________________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________________
[ 2 markah]
(e) Akhbar majalah dan novel turut memperjuangkan isu yang membela kepentingan dan
kebajikan kaum wanita.Terangkan dua isu tersebut.
i. _____________________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________________
[2 markah]


Bahagian B
[60 markah]
Jawab tiga soalan sahaja.

5. Kedatangan British ke Tanah Melayu mendapat tentangan daripada penduduk
tempatan. Merekamenentang demi menjaga kepentingan daripada diceroboh oleh
kuasa asing.

(a) Bagaimanakah campur tangan British dalam adat resam membangkitkan kemarahan rakyat tempatan? [4 markah]

(b) Nyatakan tiga sebab penentangan Dol Said di Naning terhadap British?
[6 markah]

(c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, ceritakan peristiwa penentangan oleh Dol Said terhadap British.
[10 markah]

6. (a) Jelaskan kejayaan Gerakan Islah dalam meningkatkan minda bangsa.
[4 markah]

(b) Bagaimanakah bahan bercetak menjadi penggerak kesedaran kebangsaan dalam
Kalangan penduduk?
[10 markah]

(c) Ceritakan perjuangan nasionalisme oleh Persatuan-persatuan Melayu.
[6 markah]

7. (a) Nyatakan matlamat penentangan penduduk tempatan terhadap British.
[4 markah]

(b) Terangkan sebab-sebab penentangan masyarakat tempatan terhadap penjajahan
British di Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua.
[10 markah]

(c) Galurkan penentangan Syarif Masahor terhadap pemerintahan James Brooke di
Sarawak.
[6 markah]

8. (a) Jelaskan tujuan nasionalisme dari segi:
(i) politik
[2 markah]
(ii) sosial
[2 markah]

(b) Faktor-faktor dalaman dan luaran menjadi pemangkin nasionalisme di negeri-negeri
Tanah Melayu. Jelaskan.
[10 markah]

(c) Huraikan pertubuhan-pertubuhan antiJepun di negeri-negeri Tanah Melayu dari
tahun-tahun 1942 hingga 1945.
[ 6 markah ]

Tiada ulasan:

Catat Ulasan