Jumaat, 8 April 2011

KERJA KURSUS PMR 2011

Logo

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011 21/2
SEJARAH
KERJA KURSUS


Kertas 2
Februari – Julai
1. Kertas ini mengandungi dua tugasan.
2. Tugasan 1(a) untuk Elemen 1, Tugasan 1(b) untuk Elemen 2 dan Tugasan 2 untuk
Elemen 3.
3. Calon mesti melaksanakan semua tugasan.

ARAHAN KEPADA CALON

1. Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Sejarah.
2. Calon dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Sejarah dari bulan
Februari hingga bulan Julai 2011 berpandukan senarai semak.
3. Calon hendaklah mendapat bimbingan guru dalam pemilihan tajuk kajian. Tajuk
kajian mestilah berkaitan dengan negara kita Malaysia.
4. Calon mesti melaksanakan ketiga-tiga elemen untuk mendapat tahap pencapaian
Kod 1, Kod 2 atau Kod 3. Sekiranya calon hanya melaksanakan satu atau dua elemen
sahaja, calon hanya layak mendapat Kod 4.
5. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk
mencari dan mengumpul fakta sejarah.
6. Calon boleh menjalankan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah
secara individu.
7. Fakta sejarah yang dikumpul untuk Elemen 1 hendaklah didokumentasikan
bersama-sama hasil Elemen 2 dan Elemen 3.
8. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru
daripada mana-mana pihak.
9. Elemen 2 hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidak kurang daripada 15 halaman
mengikut format yang ditetapkan.
10. Hasil kerja kursus calon hendaklah ditulis tangan, ditaip atau menggunakan komputer.
Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon Times New Roman,
saiz 12 dengan langkau 2.0.
11. Hasil kerja kursus calon hendaklah menggunakan kertas saiz A4 sahaja.
12. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan.
13. Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursus
dilaksanakan.
14. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan
setiap elemen.
15. Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai 2011.

TUGASAN 1

Anda ditugaskan membuat kajian berkaitan institusi pentadbiran tempatan yang terdapat
di negara kita berdasarkan satu daripada tajuk berikut:
(i) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)*
(ii) Rancangan Pembangunan Tanah dan Wilayah*
(iii) Pentadbiran Komuniti Setempat*
(* Rujuk Lampiran)
(a) Dokumentasikan fakta sejarah yang diperoleh daripada pelbagai sumber.
(b) Tulis hasil kajian anda berdasarkan aspek di bawah:
Tajuk Kajian Institusi pentadbiran tempatan.
Senarai Kandungan Senarai aspek kajian serta dicatatkan nombor
halaman secara tertib.
Penghargaan Penghargaan kepada pihak yang telah membantu
pelaksanaan kerja kursus.
Objektif Kajian Objektif kajian yang mencakupi tajuk tugasan /
iktibar / pengalaman kajian.
Kaedah Kajian Menghuraikan kaedah kajian dari segi dapatan atau
proses kerja.
Hasil Kajian 1 Institusi Pentadbiran Tempatan:
2 Latar Belakang:
ASPEK PERINCIAN
Nama rasmi / Nama ringkas / Nama lain
Lokasi
Matlamat / Objektif / Misi / Visi penubuhan
Carta organisasi dan senarai pentadbir
Asal usul /Tarikh/Pengasas)
Undang-undang tubuh / Undang-undang
kecil / Garis panduan penubuhan
Perincian peranan / Tanggungjawab
bidang tugas pentadbir
Cara pelantikan pentadbir tempatan

3      Peranan:
- Ekonomi
- Pendidikan
- Keagamaan
- Kemasyarakatan
- Kebudayaan
- Perayaan
- Pelancongan
- Kebajikan
(Pilih mana-mana empat aspek)

4    Perkembangan:
- Sumber kewangan
- Pembangunan prasarana / Fizikal
- Keistimewaan / Kelebihan / Keunikan
- Kemajuan yang dicapai
- Pengiktirafan / Penghargaan
- Cabaran yang dihadapi
- Perancangan masa hadapan
- Saranan dan harapan
(Pilih mana-mana empat aspek)

Rumusan Unsur patriotisme yang diperoleh daripada
kajian ini.
Iktibar kepada diri calon, bangsa dan negara.
Lampiran Gambar, peta, dokumen dan bahan-bahan lain
yang berkaitan.
Tulis kapsyen di bawah setiap bahan lampiran
yang disertakan.
Rujukan Rujukan hendaklah ditulis dengan format
yang betul.

TUGASAN 2

Tulis satu esei tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi pengamalan
unsur patriotisme berdasarkan soalan di bawah.
Soalan:
Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat memperkukuh integrasi nasional
di negara kita?

TUGASAN TAMAT

LAMPIRAN
Senarai berikut adalah contoh pentadbiran tempatan. Kajian boleh dibuat terhadap
pentadbiran tempatan lain yang berkaitan dengan tajuk tugasan.
(a) Pihak Berkuasa Tempatan:
- Dewan Bandaraya
- Majlis Bandaraya
- Majlis Perbandaran
- Majlis Bahagian
- Jajahan / Residensi
- Majlis Daerah / Majlis Daerah Kecil
- Majlis Daerah Luar Bandar
(b) Rancangan Pembangunan Tanah dan Wilayah:
- FELDA
- FELCRA / Rancangan Kemajuan Tanah Pinggir
- Petempatan KEDA
- KEJORA
- DARA
- KETENGAH
- KESEDAR
(c) Pentadbiran Komuniti Setempat:
- Mukim
- Kampung / Kampung Baru / Petempatan Orang Asli
- Taman / Kawasan Perumahan / Persatuan Penduduk
- Rumah Panjang
- Ladang / Estet
- Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK)
- Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan (JKKR)
- Pentadbiran Rumah Ibadat

1 ulasan: